Kur mund të kërkohet raporti mjekësor ?

 Duke parë mbingrakesën e sistemit shëndetësor, detyrimi i dorëzimit të raportit mjekësor duhet zbutur (pas 5 ditëve në vend të 3 ditëve të zakonshme), por kujdes, në rast sëmundje me kohë të gjatë, është data e fillimit të pamundësisë së punës që duhet të figurojë në raportin mjekësor dhe që do të merret për bazë për kërkesën e shpërblimeve të sigurimeve mjekësore për humbjen e të ardhurave nga sëmundja « PGM » (HAS).

Vetëm raportet mjekësore që vërtetojnë një pamundësi pune hapin të drejtën e dëmshpërblimeve ditore të sigurimeve mjekësore për humbjen e të ardhurave nga sëmundja duke filluar nga dita e 31-të.

Posted in: Për punëdhënësit